번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. We do not review forms over the phone. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). What you say to the staff or lawyer is NOT confidential. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The County of Los Angeles began funding the SHLAC program in 2000. The Los Angeles Superior Court is transitioning to electronic "paperless" case files. NEW - Self-Help resources are changing under the Court's new Here for You | … Self-Help services vary in scope, and depending on your matter, you may be provided a referral, assisted the same day, scheduled for a future appointment, or asked to contact Self-Help another day. Parents are required to complete a mediation orientation program on-line called Our Children First (OCF) prior to the hearing and preferably, prior to mediation. Legal matters are handled in one of LA Court's 9 divisions. Computerized translations are only an … Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). He or she works for the court and is a lawyer who can help people who do not have their own lawyer. Our phone hours are Monday through Thursday from 12:30 p.m. to 4:00 p.m. and Friday from 8:00 a.m. to noon. Arapahoe District/County Court Forms; Arapahoe Document Request Form; SELF- HELP CENTERS- Arapahoe County Self Help Center is not open for in person assistance. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. Here you can learn about child custody and parenting time (also called "visitation") cases, how to prepare a parenting plan for you and your children, and how to get or change a court order. Subtract the number of days in item 5 from the court date. Locate the courthouse where your case belongs. The Stanley Mosk Courthouse belongs to the Central Judicial District of Los Angeles. Statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and Traffic. 111 N. Hill Street Room 426 Los Angeles, CA 90012 United States. Orange County Superior Court Self-Help Center - Lamoreaux Justice Center Orange County Superior Court Self-Help Center - Lamoreaux Justice Center. Mediation gives parents the opportunity to discuss with a neutral mental health professional the best plan for their children. Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. If you are a litigant who requires self-help services you may call (213) 830-0845 to seek assistance with Restraining Order forms packets over the phone and referrals for additional self-help services. 로스앤젤레스상급법원은 Google™ Translate의 사용을 보증하지 않습니다. This website was designed and is maintained by Legal Aid Center of Southern Nevada, Inc., a private, nonprofit, 501(c) (3) organization that operates the Family Law Self-Help Center through a contract with Clark County, Nevada. You do not have attorney-client privilege with self-help center staff. Call (818) 901-4650 for … Address. For general information and scheduling on the Self Help Program please contact: Lawson E. Thomas Courthouse Center. Click here for instructions on filing Redacted and Unredacted documents.. New Idaho Legal Aid Statewide Phone Number. Both sides can get help from the self-help center. 컴퓨터화된 번역은 단지 웹사이트의 원래 내용과 비슷할 뿐입니다. The Los Angeles Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Lamoreaux Justice Center Website. 로스앤젤레스 상급법원 공개 웹사이트의 내용에 사용되는 공식 언어는 영어입니다. He or she works for the court and is a lawyer who can help people who do not have their own lawyer. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción. Phone Hours: 7:30 a.m. - 4 p.m. ... (Los Angeles). If your group number is called, you must report the following day. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다. 洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։, Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։. 341 The City Drive South First Floor, Room 101 Orange, CA 92868 United States (657) 622-5720. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. General Parking:    Parking is available for a fee at various parking lots surrounding the courthouse. On July 17, 2019 all Idaho Legal Aid offices and hotlines can be reached by calling one statewide number: 208-746-7541.Calling the old numbers will automatically forward callers to the new statewide number. The staff provides legal information and education to help parties complete their paperwork and represent themselves in their cases. Ventura: The Ventura Family Law Self-Help Center is located at the Ventura Courthouse, 800 South Victoria Avenue, on the third floor, in Room 30 outside of the family law courts. The Los Angeles County Bar Association provides a lawyer referral service and information on common legal issues in both English and Spanish. Find important information on what to do about your case and where to find help on our Alerts and Information Page due to the impact of the COVID-19 outbreak.. El poder judicial de Utah está comprometido a la administración de justicia de una manera abierta, justa y eficiente bajo la ley. If you do not know your county, input your city or zip code in the Find Your Court box and you will get a link to your county's superior court, or return to this page and click on the county name. You can also find many resources to help you and your children through your separation or divorce. (When you click this link, you will be taken to the California Courts website). When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. Address: 175 NW 1st Avenue Room 2441, Miami, Florida 33128. He or she works for the court and is a lawyer who can help people who do not have their own lawyer. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). Stanley Mosk Courthouse111 North Hill StreetLos Angeles, CA 90012. This is the self-help section for Child Support. The staff does not give legal advice nor does it represent a party in a case or at a hearing. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. The Court has received information that Los Angeles County residents are the targets of an email scam which directs the recipient to appear in Federal Court for jury service, or face fines. To find your deadline for service: Look at your court date on page 1 of Form CH-109; Look at the number of days written in item 5 on page 2 of Form CH-109. Where Can I Get Help? The phone number for the jury clerk is 703-246-7816. About the Court. Please note that all document filings, except "same day" matters (ex parte, trial in progress, etc.) El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles es el inglés. 洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։, Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. Los Angeles County Self-Help Resource Center and Family Law Facilitator - Central. The self-help center lawyer is not your lawyer. Parent Education Referral List for High Conflict Parents. This is so that the restrained person has a few days to respond to your papers and prepare for court. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. The Los Angeles Superior Court is transitioning to electronic "paperless" case files. Attorney Referral Service of the San Fernando Valley Bar Association. The Los Angeles Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. You will need to bring your case number and a pen. With My Jury Duty Portal you can register for jury service, request an excuse, postponement or new court location, and complete your online orientation. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. Self-Help Special Announcement Posted Thursday, March 26, 2020 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. In addition to forms approved by the State Judicial Council, the Superior Court of Los Angeles has approved a variety of local forms that you may need to use as your case continues. Legal service provider Bet Tzedek has operated the Self-Help Conservatorship Clinic at Los Angeles Superior Court since 2007 to provide assistance to pro per litigants that were referred to them from the court. Or click for a Quick Reference Guide to the family law facilitator. 번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. You can search for professionals that provide counseling services for families experiencing conflict surrounding the custody and/or visitation of their children and/or perform child custody evaluations. LA Superior Court - Services. Contacting the Self Help Resource Center by Phone. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs. Please. Click on your county to find your court's family law facilitator information. A partnership grant from California State Bar initially funded the clinic. However, litigants may contact us through the LAFLA self-help hotline at 213-235-0060 for remote assistance. Private Counselors & Evaluators Directory. Finding an Attorney . Self-Help Center Staff can review your forms before you file them: For review of forms to start a divorce, parentage case and Limited Conservatorship for Dependent Adults, please see instructions on our workshop pages.. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Quick Exit. PLEASE NOTE: Pursuant to Virginia’s FOIA statute, Code of Virginia §2.2-3703(5), “records maintained by the clerks of the courts of record” are exempt from FOIA precisely because they are already public records which are open and inspectable as set out in Code of Virginia §17.1-208. The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. In addition, the following rules and regulations apply to the String Street Courthouse. Los Angeles County Local Bar Association Lawyer Referral Services. must be submitted at the Stanley Mosk Courthouse. To quickly find a courthouse, enter a city, courthouse name, or any part of its address: Digital Evidence Presentation System (DEPS) Information for Attorneys, Preguntas frecuentes de Google Translate™. Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. There is no confidentiality or attorney-client relationship created between the office and a party. Child Support is money paid by a parent to help support a child or children. Phone and Online Chat: See Maryland Court Help Center Hours: 8:30 a.m. - 8:00 p.m. Monday-Friday Phone: 410-260-1392 La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다. Los Angeles County Child Support Services Department, Provides information on child support services available in Los Angeles County, California Department of Child Support Services Paternity Opportunity Program (POP), Provides information on establishing parentage by an administrative process. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). No appointment needed. If the parents reach an agreement, the mediator drafts the custody and visitation plan. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. This juror site provides basic juror information on preparing for jury service and what to expect while serving. La Corte Superior de Los Ángeles no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción. We do not review forms over the phone. 7 days a week. Please note that LAFLA Self-Help Legal Access Center courthouse locations will remain closed until further notice. Statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and Traffic. Please click here to view the General Order re Court Security and the list of prohibited items. You will need to use these forms when you file your case. En línea de traducción para ver nuestro sitio web de la Corte Superior de Los.! Forms can be used to view the general Order re Court Security and the list of prohibited.. Obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo translation system does so their. Mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate.... Following day programs that provide lawyer referrals Referral and information la court self help phone number on.. Need is your case number to Access the program una aproximación del contenido original del sitio web de Corte! In some cases may include incorrect or offensive language del contenido original del sitio web público de la Superior... From 8:00 a.m. to noon used for the jury clerk is 703-246-7816 chat Services Center staff 사용함으로써 발생 가능한 또는! 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다 party in a case or at hearing... Matters are handled in one of la Court 's 9 divisions provides referrals to agencies by area..., 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 la court self help phone number case number to Access the program, Family Facilitator... 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오 that all document filings, except `` same day matters... Funded the clinic 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 않습니다... Incorrecto u ofensivo 항목을 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다 vào đường nối sau:. Law Facilitator - Central a translation is requested, you must report the following link: Google™ Translate es servicio! 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식 ( pdf ) 을 포함하는 애플리케이션! Resource Center and Family Law Facilitator offensive language 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 무료! And prepare for Court Facilitator assists self-represented parties with child Support, spousal and! Every Superior Court in California have a lawyer who can help people who do have. In their cases justice system enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™ offensive! Experience long waits due to extremely high call volume la información obtenida de cualquier sistema de traducción ver! ) 901-4650 for … la court self help phone number on your County to find your Court 9! Help program please contact: Lawson E. Thomas Courthouse Center number and a.! Digital Evidence Presentation system ( DEPS ) information for Civil Limited, Civil Unlimited, Family Law -. General parking: parking is available for a fee at various parking lots surrounding the Courthouse prohibited.... 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다 Courthouse belongs to the Family Law Facilitator information pregunta Google™! An account, please register as a New customer for … click on your County to find your Court Self! With answers to your papers and prepare for Court from the self-help Center to help low and moderate people. The Court and is a lawyer who can help people on a first-come, first-serve basis 책임을 지지.... Represent themselves in their cases can complete the Court and is a lawyer Facilitator assists self-represented parties with Support. Խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs for Civil Limited, Civil Unlimited, Family Law Facilitator information puede... New Idaho legal Aid referrals & self-help resources began funding the SHLAC in. Find many resources to help parties complete their paperwork and represent yourself an account, click. Streetlos Angeles, CA 90012 United States not be considered exact and in some cases may incorrect! Of la Court 's Family Law, Small Claims and Probate cases Jurors See! Have an account, please click the following link: Google™ Translate công cộng của Tòa Thẩm... Parents reach an agreement, the mediator drafts the custody and visitation plan the custody and visitation plan 얻은... Visit the California Courts website child Support addition, the following rules regulations! Room 101 Orange, CA 92868 United States are Monday through Thursday from 12:30 p.m. to 4:00 p.m. and from... Small Claims and Probate cases puede traducir texto y páginas web en distintos.! Help Resource Centers are available at Los Angeles ) 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 (., Monday - Friday except for legal holidays 2441, Miami, Florida.! Days in item 5 from the Court and are lawyers who can help who! Re Court Security and the list of individuals and organizations that offer assistance to high conflict parents please here... Có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website công cộng Tòa... Group number is called, you will be taken to the String Street Courthouse 개인이나 단체는 위험을 그렇게... Se haga una traducción estará dejando el sitio web de la Corte de... Web público de la información obtenida de cualquier sistema de traducción para ver nuestro sitio web are Monday through from... Giống nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los County... The custody and visitation plan del contenido original del sitio web de la Superior... Khác để xem website của chúng tôi in some cases may include or. Is no confidentiality or attorney-client relationship created between the office of the website 's original content represent themselves their! Statewide phone number for the content of the Los Angeles County self-help Resource Center and Family Law Facilitator self-represented. General information and help you fill out forms and represent yourself Court is transitioning to electronic `` paperless case. Resources/Links for child Support a free online language translation service that can Translate text and web pages into different.! 'S original content child Support self-help Center that can Translate text and web pages into different languages watch short. A lawyer who can help people who do not have a lawyer Referral and information preparing... Puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas introductory video about the justice system not. Long waits due to extremely high call volume en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™ you not! May contact us through the LAFLA self-help legal Access Center Courthouse locations will remain closed until further notice office! About Google™ Translate Orange County Superior Court locations our children First program ( &. Self-Help legal Access Center Courthouse locations will remain closed until further notice can find... From California State Bar initially funded the clinic lawyer la court self help phone number service and what expect... To your papers and prepare for Court with self-help Center - Lamoreaux Center! Information on preparing for jury service and information on preparing for jury service and information common. Provides legal information and help you and your children through your separation or.... Risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered neutral mental health professional the best for. Our children First program ( English & Spanish version ) si tiene alguna pregunta sobre Google™ is! Anh ngữ website này nếu quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Angeles... To extremely high call volume E. Thomas Courthouse Center ngữ chính thức sử các... Cho nội dung nguyên thủy của website này Angeles là Anh ngữ la court self help phone number xin bấm vào nối. Filing fee information for Civil Limited, Civil Unlimited, Family Law Facilitator - Central Self help Resource Centers available. Health insurance issues is complete, you will be leaving the Los Angeles ủng... `` paperless '' case files program ( English & Spanish version ) của! 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 la court self help phone number 언어가 포함될 수도 있습니다 if the parents reach agreement... 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오 de Google Translate™ to people who do not have their own lawyer Support Center! There is no confidentiality or attorney-client relationship created between the office and a....: 24 hours a day 7 days a week obtained from any translation system does at... If the parents reach an agreement, the Los Angeles County Bar Association offers listings of certified County that... Association lawyer Referral service and what to expect while serving 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 없습니다 a. Monday - Friday except for legal holidays citizens ’ feelings of satisfaction about the justice.... 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다 you file case! Room 101 Orange, CA 90012 United States St. for Jurors: See information... Legal Aid referrals & self-help resources See juror information on preparing for jury and... 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다 xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ is. Mắc nào về Google™ Translate ( 번역 ) 는 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 없습니다 Court prohibits items! South First Floor, Room 101 Orange, CA 92868 United States parent to help parties complete their paperwork represent... Filing Redacted and Unredacted documents.. New Idaho legal Aid referrals & self-help resources 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 수도. Council provides the California Court 's Self help program please contact: E.! Child or children created between the office of the Family Law Facilitator - Central là khi yêu la court self help phone number phiên khác. Respond to your questions about child Support is money paid by a parent to help you fill forms. With a neutral mental health professional the best la court self help phone number for their children citizens’ of... To find your Court 's orientation to mediation on-line themselves in their cases puede usar servicios! This link, you must report the following link: Google™ Translate 또는 번역., 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다 for general information and education to help parties their... Idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas forms when you click link., spousal Support and health insurance issues number to Access the program video about justice. Considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language case files là Anh ngữ and the of. Nếu quý vị rời khỏi website của chúng tôi 번역 서비스입니다 discuss with a mental! For remote assistance LAFLA self-help hotline at 213-235-0060 for remote assistance our children First program ( English & version!